برنامه زمان بندی تابستان برای دوره MCITP Enterprise Administration در لینک زیر قابل دسترسی است:

http://sematec-co.com/Default.aspx?id=122